مسؤولان از مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی گره‌گشایی کنند

مسؤولان از مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی گره‌گشایی کنند
استاندار قم گفت: مسؤولان استان باید تمام همت خود را در راستای گره گشایی از مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی قرار دهند.

مسؤولان از مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی گره‌گشایی کنند

استاندار قم گفت: مسؤولان استان باید تمام همت خود را در راستای گره گشایی از مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی قرار دهند.
مسؤولان از مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی گره‌گشایی کنند

تلگرام

View more posts from this author