مسؤولان از مشکلات مردم غفلت نکنند/ حماسه 9 دی از جنس قیام 19 دی شهر قم بود

مسؤولان از مشکلات مردم غفلت نکنند/ حماسه 9 دی از جنس قیام 19 دی شهر قم بود
امام جمعه یاسوج با بیان اینکه دشمنان از همه توان خود برای مقابله با پیشرفت کشور استفاده می‌کنند، گفت: مسؤولان نباید از مشکلات مردم غفلت کنند.

مسؤولان از مشکلات مردم غفلت نکنند/ حماسه 9 دی از جنس قیام 19 دی شهر قم بود

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه دشمنان از همه توان خود برای مقابله با پیشرفت کشور استفاده می‌کنند، گفت: مسؤولان نباید از مشکلات مردم غفلت کنند.
مسؤولان از مشکلات مردم غفلت نکنند/ حماسه 9 دی از جنس قیام 19 دی شهر قم بود

View more posts from this author