مسؤولان اجرایی نقش اثرگذار بخش کشاورزی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند

مسؤولان اجرایی نقش اثرگذار بخش کشاورزی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تحسین از حساسیت دانشجویان عزیز و وظیفه‌شناس استان گفت: مسؤولان اجرایی استان نقش اثرگذار بخش کشاورزی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند.

مسؤولان اجرایی نقش اثرگذار بخش کشاورزی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تحسین از حساسیت دانشجویان عزیز و وظیفه‌شناس استان گفت: مسؤولان اجرایی استان نقش اثرگذار بخش کشاورزی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند.
مسؤولان اجرایی نقش اثرگذار بخش کشاورزی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند

مجله اینترنتی

View more posts from this author