مزیت اصلی رویداد تبریز 2018 کانون گفت‌وگوی منطقه‌ای نقطه‌ای از ایران در جهان است/ آثار تمدنی تبریز فراتر از مرزهاست

مزیت اصلی رویداد تبریز 2018 کانون گفت‌وگوی منطقه‌ای نقطه‌ای از ایران در جهان است/ آثار تمدنی تبریز فراتر از مرزهاست
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کانون گفت‌وگو شدن نقطه‌ای از ایران در منظر جهانی یک مزیت اصلی در رویداد تبریز 2018 است و می‌تواند از جهت آشنایی فضای جهانی با حوزه‌های ایران کمک کند و برای دولت نیز حائز اهمیت است.

مزیت اصلی رویداد تبریز 2018 کانون گفت‌وگوی منطقه‌ای نقطه‌ای از ایران در جهان است/ آثار تمدنی تبریز فراتر از مرزهاست

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کانون گفت‌وگو شدن نقطه‌ای از ایران در منظر جهانی یک مزیت اصلی در رویداد تبریز 2018 است و می‌تواند از جهت آشنایی فضای جهانی با حوزه‌های ایران کمک کند و برای دولت نیز حائز اهمیت است.
مزیت اصلی رویداد تبریز 2018 کانون گفت‌وگوی منطقه‌ای نقطه‌ای از ایران در جهان است/ آثار تمدنی تبریز فراتر از مرزهاست

View more posts from this author