مزدوران خارجی پرچم ایران را آتش‌‌ زدند/ استکبار به دنبال انتقام از مردم ایران است

مزدوران خارجی پرچم ایران را آتش‌‌ زدند/ استکبار به دنبال انتقام از مردم ایران است
امام جمعه مشهد با بیان اینکه از زمان هخامنشیان تا به امروز سابقه نداشته پرچم ایران به دست ایرانی به آتش کشیده شود، گفت: کسانی که به حریم قداست کشور جسارت کردند، مزدور خارجی هستند.

مزدوران خارجی پرچم ایران را آتش‌‌ زدند/ استکبار به دنبال انتقام از مردم ایران است

امام جمعه مشهد با بیان اینکه از زمان هخامنشیان تا به امروز سابقه نداشته پرچم ایران به دست ایرانی به آتش کشیده شود، گفت: کسانی که به حریم قداست کشور جسارت کردند، مزدور خارجی هستند.
مزدوران خارجی پرچم ایران را آتش‌‌ زدند/ استکبار به دنبال انتقام از مردم ایران است

View more posts from this author