مزارعی که به طور متوالی زراعت کلزا داشتند 2 بار اقدام به سم‌پاشی کنند

مزارعی که به طور متوالی زراعت کلزا داشتند 2 بار اقدام به سم‌پاشی کنند
معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت: کشاورزانی که دو سال به صورت متوالی اقدام به کشت کلزا در مزرعه خود کردند حتما دو بار سم‌پاشی بر علیه بیماری‌های قارچی را در مزارع خود در دستور کار قرار دهند.

مزارعی که به طور متوالی زراعت کلزا داشتند 2 بار اقدام به سم‌پاشی کنند

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت: کشاورزانی که دو سال به صورت متوالی اقدام به کشت کلزا در مزرعه خود کردند حتما دو بار سم‌پاشی بر علیه بیماری‌های قارچی را در مزارع خود در دستور کار قرار دهند.
مزارعی که به طور متوالی زراعت کلزا داشتند 2 بار اقدام به سم‌پاشی کنند

View more posts from this author