مرگ 15 نفر در تصادفات رانندگی محدوده استان زنجان

مرگ 15 نفر در تصادفات رانندگی محدوده استان زنجان
مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان گفت: طی ماه گذشته 15 نفر جان خود را در تصادفات رانندگی محدوده استان از دست داده‌اند.

مرگ 15 نفر در تصادفات رانندگی محدوده استان زنجان

مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان گفت: طی ماه گذشته 15 نفر جان خود را در تصادفات رانندگی محدوده استان از دست داده‌اند.
مرگ 15 نفر در تصادفات رانندگی محدوده استان زنجان

سپهر نیوز

View more posts from this author