مرگ عروسان دریایی در سواحل بندرعباس

مرگ عروسان دریایی در سواحل بندرعباس
تغییرات اقلیمی، وقوع طوفان‌ها، جریانات شدید جوی و تغییرات دمای آب در پاییز موجب تلف شدن تعداد زیادی از عروس‌های دریایی در ساحل بندر عباس شده است. با تغییرات دمای آب، با توجه به زندگی گروهی آن‌ها و تجمع در یک جا موجب می‌شود به برخی از آن‌ها اکسیژن نرسیده و تلف شوند.

مرگ عروسان دریایی در سواحل بندرعباس

تغییرات اقلیمی، وقوع طوفان‌ها، جریانات شدید جوی و تغییرات دمای آب در پاییز موجب تلف شدن تعداد زیادی از عروس‌های دریایی در ساحل بندر عباس شده است. با تغییرات دمای آب، با توجه به زندگی گروهی آن‌ها و تجمع در یک جا موجب می‌شود به برخی از آن‌ها اکسیژن نرسیده و تلف شوند.
مرگ عروسان دریایی در سواحل بندرعباس

View more posts from this author