مرگ خانواده‌ 3 نفره توسط قاتل خاموش

مرگ خانواده‌ 3 نفره توسط قاتل خاموش
گاز مونوکسیدکربن جان یک خانواده سه نفره را در روستای آقامیرلو از توابع شهرستان کوثر گرفت.

مرگ خانواده‌ 3 نفره توسط قاتل خاموش

گاز مونوکسیدکربن جان یک خانواده سه نفره را در روستای آقامیرلو از توابع شهرستان کوثر گرفت.
مرگ خانواده‌ 3 نفره توسط قاتل خاموش

View more posts from this author