مرواربافی ملایر دیده نشد، چین پا باز کرد!

مرواربافی ملایر دیده نشد، چین پا باز کرد!
مرواربافی یکی از رشته‌های صنایع‌دستی است که از تأمین مواد اولیه تا تولید آن در ملایر انجام می‌شود، اما چینی‌ها در این عرصه نیز وارد شده‌اند به طوری که واردات محصولاتشان هنرمندان مروارباف را نگران کرده است.

مرواربافی ملایر دیده نشد، چین پا باز کرد!

مرواربافی یکی از رشته‌های صنایع‌دستی است که از تأمین مواد اولیه تا تولید آن در ملایر انجام می‌شود، اما چینی‌ها در این عرصه نیز وارد شده‌اند به طوری که واردات محصولاتشان هنرمندان مروارباف را نگران کرده است.
مرواربافی ملایر دیده نشد، چین پا باز کرد!

View more posts from this author