مرز خسروی فردا باز می‌شود

مرز خسروی فردا باز می‌شود
مرز خسروی براساس اعلام بلندگوی مرز خسروی فردا چهارشنبه به روی زوار اربعین حسینی بازگشایی می‌شود.

مرز خسروی فردا باز می‌شود

مرز خسروی براساس اعلام بلندگوی مرز خسروی فردا چهارشنبه به روی زوار اربعین حسینی بازگشایی می‌شود.
مرز خسروی فردا باز می‌شود

View more posts from this author