مرز تجاری شلمچه بسته شد

مرز تجاری شلمچه بسته شد
مرز تجاری شلمچه با عراق به دلیل اعلام کشور عراق تا اطلاع ثانوی بسته شد.

مرز تجاری شلمچه بسته شد

مرز تجاری شلمچه با عراق به دلیل اعلام کشور عراق تا اطلاع ثانوی بسته شد.
مرز تجاری شلمچه بسته شد

View more posts from this author