مردم 9 دی دیگری خلق می‌کنند/ ضرورت پاسخگویی مسؤولان به خواسته‌های به حق مردم

مردم 9 دی دیگری خلق می‌کنند/ ضرورت پاسخگویی مسؤولان به خواسته‌های به حق مردم
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: مردم از نظام راضی هستند، زیرا نظام اسلامی و ولایی است و ما را از استکبار نجات داد، بنابراین 9 دی دیگری خلق می‌کنند.

مردم 9 دی دیگری خلق می‌کنند/ ضرورت پاسخگویی مسؤولان به خواسته‌های به حق مردم

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: مردم از نظام راضی هستند، زیرا نظام اسلامی و ولایی است و ما را از استکبار نجات داد، بنابراین 9 دی دیگری خلق می‌کنند.
مردم 9 دی دیگری خلق می‌کنند/ ضرورت پاسخگویی مسؤولان به خواسته‌های به حق مردم

View more posts from this author