مردم کردستان در کار تولیدی ریسک‌گریز هستند/ سرانه سپرده‌گذاری مردم کردستان در بانک‌ها 5 میلیون تومان است

مردم کردستان در کار تولیدی ریسک‌گریز هستند/ سرانه سپرده‌گذاری مردم کردستان در بانک‌ها 5 میلیون تومان است
عضو هیأت علمی گروه اقتصادی دانشگاه کردستان گفت: مردم کردستان در انجام کار تولیدی ریسک‌گریز هستند و هنوز فرهنگ تولید در این استان شکل نگرفته است.

مردم کردستان در کار تولیدی ریسک‌گریز هستند/ سرانه سپرده‌گذاری مردم کردستان در بانک‌ها 5 میلیون تومان است

عضو هیأت علمی گروه اقتصادی دانشگاه کردستان گفت: مردم کردستان در انجام کار تولیدی ریسک‌گریز هستند و هنوز فرهنگ تولید در این استان شکل نگرفته است.
مردم کردستان در کار تولیدی ریسک‌گریز هستند/ سرانه سپرده‌گذاری مردم کردستان در بانک‌ها 5 میلیون تومان است

گوشی موبایل

View more posts from this author