مردم و مسؤولان در زمینه کار فرهنگی به صورت جدی وارد عمل شوند

مردم و مسؤولان در زمینه کار فرهنگی به صورت جدی وارد عمل شوند
امام جمعه خرمدره گفت: همه آحاد مردم و مسؤولان باید در زمینه کار فرهنگی به صورت جدی وارد عمل شوند.

مردم و مسؤولان در زمینه کار فرهنگی به صورت جدی وارد عمل شوند

امام جمعه خرمدره گفت: همه آحاد مردم و مسؤولان باید در زمینه کار فرهنگی به صورت جدی وارد عمل شوند.
مردم و مسؤولان در زمینه کار فرهنگی به صورت جدی وارد عمل شوند

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author