مردم نسبت به غارت‌ بیت‌المال حساس باشند/ استفاده از همه ظرفیت‌ها برای مقابله با مفاسد اقتصادی

مردم نسبت به غارت‌ بیت‌المال حساس باشند/ استفاده از همه ظرفیت‌ها برای مقابله با مفاسد اقتصادی
استاد دانشگاه تهران گفت: مردم باید نسبت به غارت‌ها و چپاول‌ها از بیت‌المال حساس باشند چرا که اگر به امثال مفسدان اقتصادی رأی دهیم نسبت به آینده دیگران نیز مسؤول هستیم و باید در رو قیامت پاسخگو باشیم.

مردم نسبت به غارت‌ بیت‌المال حساس باشند/ استفاده از همه ظرفیت‌ها برای مقابله با مفاسد اقتصادی

استاد دانشگاه تهران گفت: مردم باید نسبت به غارت‌ها و چپاول‌ها از بیت‌المال حساس باشند چرا که اگر به امثال مفسدان اقتصادی رأی دهیم نسبت به آینده دیگران نیز مسؤول هستیم و باید در رو قیامت پاسخگو باشیم.
مردم نسبت به غارت‌ بیت‌المال حساس باشند/ استفاده از همه ظرفیت‌ها برای مقابله با مفاسد اقتصادی

View more posts from this author