مردم لرستان در تمام صحنه‌های دوران دفاع مقدس نقش داشتند/ حقیقت‌های دوران دفاع مقدس را برای مردم بازگو می‌کنم

مردم لرستان در تمام صحنه‌های دوران دفاع مقدس نقش داشتند/ حقیقت‌های دوران دفاع مقدس را برای مردم بازگو می‌کنم
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مردم لرستان در دوران دفاع مقدس در تمام صحنه‌ها حضور و نقش موثر داشتند.

مردم لرستان در تمام صحنه‌های دوران دفاع مقدس نقش داشتند/ حقیقت‌های دوران دفاع مقدس را برای مردم بازگو می‌کنم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مردم لرستان در دوران دفاع مقدس در تمام صحنه‌ها حضور و نقش موثر داشتند.
مردم لرستان در تمام صحنه‌های دوران دفاع مقدس نقش داشتند/ حقیقت‌های دوران دفاع مقدس را برای مردم بازگو می‌کنم

استخدام

View more posts from this author