مردم در 9 دی کمر دشمن را شکستند/ فتنه جدید دشمن ایجاد نارضایتی عمومی است

مردم در 9 دی کمر دشمن را شکستند/ فتنه جدید دشمن ایجاد نارضایتی عمومی است
فعال سیاسی اصولگرا گفت: فتنه بعدی قرار است اجتماعی باشد، روی مشکلات مردم دست گذاشته‌اند و کارگران بیکار، معلمان و کارمندان ناراضی را علیه نظام تحریک می‌کنند و می‌گویند برای احیای حقوقتان تلاش کنید.

مردم در 9 دی کمر دشمن را شکستند/ فتنه جدید دشمن ایجاد نارضایتی عمومی است

فعال سیاسی اصولگرا گفت: فتنه بعدی قرار است اجتماعی باشد، روی مشکلات مردم دست گذاشته‌اند و کارگران بیکار، معلمان و کارمندان ناراضی را علیه نظام تحریک می‌کنند و می‌گویند برای احیای حقوقتان تلاش کنید.
مردم در 9 دی کمر دشمن را شکستند/ فتنه جدید دشمن ایجاد نارضایتی عمومی است

View more posts from this author