مردم جهان تشنه فرهنگ انقلاب اسلامی ایران هستند

مردم جهان تشنه فرهنگ انقلاب اسلامی ایران هستند
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: بیان مطالب در خصوص انقلاب اسلامی ایران در خارج از کشور تاثیر زیادی دارد و مردم در کشورهای خارجی تشنه فرهنگ و شنیدن مطالبی درباره انقلاب هستند.

مردم جهان تشنه فرهنگ انقلاب اسلامی ایران هستند

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: بیان مطالب در خصوص انقلاب اسلامی ایران در خارج از کشور تاثیر زیادی دارد و مردم در کشورهای خارجی تشنه فرهنگ و شنیدن مطالبی درباره انقلاب هستند.
مردم جهان تشنه فرهنگ انقلاب اسلامی ایران هستند

View more posts from this author