مردم بی‌خیال دموکراسی و حقوق بشر دنبال 5 برابر شدن یارانه‌ها هستند! / اگر اصلاحات نبود قطعأ دولت اعتدال وجود نداشت

مردم بی‌خیال دموکراسی و حقوق بشر دنبال 5 برابر شدن یارانه‌ها هستند! / اگر اصلاحات نبود قطعأ دولت اعتدال وجود نداشت
دبیر کل حزب مردم‌سالاری گفت: هنوز حرف اینکه یارانه 5 برابر شود قبول می‌شود و مردم بیخیال دموکراسی و حقوق بشر و آزادی‌هایی که به وجود آمده به دنبال همان 300 هزار تومان هستند.

مردم بی‌خیال دموکراسی و حقوق بشر دنبال 5 برابر شدن یارانه‌ها هستند! / اگر اصلاحات نبود قطعأ دولت اعتدال وجود نداشت

دبیر کل حزب مردم‌سالاری گفت: هنوز حرف اینکه یارانه 5 برابر شود قبول می‌شود و مردم بیخیال دموکراسی و حقوق بشر و آزادی‌هایی که به وجود آمده به دنبال همان 300 هزار تومان هستند.
مردم بی‌خیال دموکراسی و حقوق بشر دنبال 5 برابر شدن یارانه‌ها هستند! / اگر اصلاحات نبود قطعأ دولت اعتدال وجود نداشت

تلگرام

View more posts from this author