مردم برای حزب‌بازی و قدرت‌طلبی‌های برخی مسئولین انقلاب نکردند

مردم برای حزب‌بازی و قدرت‌طلبی‌های برخی مسئولین انقلاب نکردند
امام‌جمعه یزد با اشاره به جان‌فشانی‌های مردم در راستای آرمان‌های انقلاب، تصریح کرد: مردم برای اینکه برخی مسئولین و دولتمردان امروز درگیر حزب‌بازی‌ها و قدرت‌طلبی‌ها باشند، انقلاب نکردند.

مردم برای حزب‌بازی و قدرت‌طلبی‌های برخی مسئولین انقلاب نکردند

امام‌جمعه یزد با اشاره به جان‌فشانی‌های مردم در راستای آرمان‌های انقلاب، تصریح کرد: مردم برای اینکه برخی مسئولین و دولتمردان امروز درگیر حزب‌بازی‌ها و قدرت‌طلبی‌ها باشند، انقلاب نکردند.
مردم برای حزب‌بازی و قدرت‌طلبی‌های برخی مسئولین انقلاب نکردند

View more posts from this author