مردم با مطالبه‌گری سلامت مسئولان را در اجرای وظایف یاری دهند

مردم با مطالبه‌گری سلامت مسئولان را در اجرای وظایف یاری دهند
معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه باید از مشارکت مردم در اجرای سیاست‌های سلامت بهره گرفت گفت: مردم باید با مطالبه‌گری سلامت، مسئولان را در اجرای وظایف یاری دهند.

مردم با مطالبه‌گری سلامت مسئولان را در اجرای وظایف یاری دهند

معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه باید از مشارکت مردم در اجرای سیاست‌های سلامت بهره گرفت گفت: مردم باید با مطالبه‌گری سلامت، مسئولان را در اجرای وظایف یاری دهند.
مردم با مطالبه‌گری سلامت مسئولان را در اجرای وظایف یاری دهند

View more posts from this author