مردم اقتصاد را بهتر از دولتی‌ها می‌فهمند/ برجام قابل تغییر نخواهد بود

مردم اقتصاد را بهتر از دولتی‌ها می‌فهمند/ برجام قابل تغییر نخواهد بود
رئیس جمهور گفت: دولت اگر می‌خواهد در اقتصاد موفق باشد، باید راه را برای مردم باز کند، مردم اقتصاد را بهتر از دولتی‌ها می‌فهمند.

مردم اقتصاد را بهتر از دولتی‌ها می‌فهمند/ برجام قابل تغییر نخواهد بود

رئیس جمهور گفت: دولت اگر می‌خواهد در اقتصاد موفق باشد، باید راه را برای مردم باز کند، مردم اقتصاد را بهتر از دولتی‌ها می‌فهمند.
مردم اقتصاد را بهتر از دولتی‌ها می‌فهمند/ برجام قابل تغییر نخواهد بود

View more posts from this author