مردم استان البرز همواره در صف نخست دفاع از ولایت حضور دارند

مردم استان البرز همواره در صف نخست دفاع از ولایت حضور دارند
نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کردند که مردم استان البرز همواره در صف نخست دفاع از ولایت حضور دارند.

مردم استان البرز همواره در صف نخست دفاع از ولایت حضور دارند

نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کردند که مردم استان البرز همواره در صف نخست دفاع از ولایت حضور دارند.
مردم استان البرز همواره در صف نخست دفاع از ولایت حضور دارند

خرید vpn جدید

کرمان نیوز

View more posts from this author