مرجع تقلید تقلبی و تحریف تاریخ/ رمز عملیات: ترویج خرافه

مرجع تقلید تقلبی و تحریف تاریخ/ رمز عملیات: ترویج خرافه
به بهانه روز نهم ربیع الاول، فارس از شیوع یک انحراف تاریخی در حواشی جامعه شیعی گزارش می‌دهد.

مرجع تقلید تقلبی و تحریف تاریخ/ رمز عملیات: ترویج خرافه

به بهانه روز نهم ربیع الاول، فارس از شیوع یک انحراف تاریخی در حواشی جامعه شیعی گزارش می‌دهد.
مرجع تقلید تقلبی و تحریف تاریخ/ رمز عملیات: ترویج خرافه

View more posts from this author