مراسم قرعه کشی نخستین مرحله جشنواره دوجین بانک سرمایه برگزار شد

مراسم قرعه کشی نخستین مرحله جشنواره دوجین بانک سرمایه برگزار شد
مراسم قرعه کشی مرحله اول جشنواره دوجین بانک سرمایه در محل ساختمان ادارات مرکزی این بانک برگزار شد.

مراسم قرعه کشی نخستین مرحله جشنواره دوجین بانک سرمایه برگزار شد

مراسم قرعه کشی مرحله اول جشنواره دوجین بانک سرمایه در محل ساختمان ادارات مرکزی این بانک برگزار شد.
مراسم قرعه کشی نخستین مرحله جشنواره دوجین بانک سرمایه برگزار شد

View more posts from this author