مراسم استقبال از قهرمان و کاپیتان تیم ملی کاراته در گالیکش

مراسم استقبال از قهرمان و کاپیتان تیم ملی کاراته در گالیکش
با حضور مسوولان ارشد شهرستان گالیکش، قهرمان و کاپیتان تیم ملی کاراته کشورمان در زادگاهش مورد استقبال قرار گرفت.

مراسم استقبال از قهرمان و کاپیتان تیم ملی کاراته در گالیکش

با حضور مسوولان ارشد شهرستان گالیکش، قهرمان و کاپیتان تیم ملی کاراته کشورمان در زادگاهش مورد استقبال قرار گرفت.
مراسم استقبال از قهرمان و کاپیتان تیم ملی کاراته در گالیکش

View more posts from this author