مراحل واگذاری نساجی شماره 1 به شهرداری به اتمام رسید/ الغدیر جزو پروژه‌های برتر شمال کشور

مراحل واگذاری نساجی شماره 1 به شهرداری به اتمام رسید/ الغدیر جزو پروژه‌های برتر شمال کشور
رئیس شورای شهر قائم‌شهر گفت: مراحل واگذاری نساجی شماره 1 به شهرداری به اتمام رسید.

مراحل واگذاری نساجی شماره 1 به شهرداری به اتمام رسید/ الغدیر جزو پروژه‌های برتر شمال کشور

رئیس شورای شهر قائم‌شهر گفت: مراحل واگذاری نساجی شماره 1 به شهرداری به اتمام رسید.
مراحل واگذاری نساجی شماره 1 به شهرداری به اتمام رسید/ الغدیر جزو پروژه‌های برتر شمال کشور

View more posts from this author