مراحل ساخت سد غازان خوی از سر گرفته می‌شود

مراحل ساخت سد غازان خوی از سر گرفته می‌شود
وزیر نیرو گفت: سد غازان خوی با توجه به کمبودهای آب زیرزمینی از جمله اولویت‌های خوی برای تامین آب است که ساخت آن از سر گرفته می‌شود.

مراحل ساخت سد غازان خوی از سر گرفته می‌شود

وزیر نیرو گفت: سد غازان خوی با توجه به کمبودهای آب زیرزمینی از جمله اولویت‌های خوی برای تامین آب است که ساخت آن از سر گرفته می‌شود.
مراحل ساخت سد غازان خوی از سر گرفته می‌شود

View more posts from this author