مراجعه ماهانه 3 میلیون نفری به مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی/ مرکز درمانی پاوه کلنگ‌زنی می‌شود

مراجعه ماهانه 3 میلیون نفری به مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی/ مرکز درمانی پاوه کلنگ‌زنی می‌شود
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی از کلنگ‌زنی مرکز درمانی پاوه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: ماهانه نزدیک به سه میلیون نفر به مراکز ملکی تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنند.

مراجعه ماهانه 3 میلیون نفری به مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی/ مرکز درمانی پاوه کلنگ‌زنی می‌شود

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی از کلنگ‌زنی مرکز درمانی پاوه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: ماهانه نزدیک به سه میلیون نفر به مراکز ملکی تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنند.
مراجعه ماهانه 3 میلیون نفری به مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی/ مرکز درمانی پاوه کلنگ‌زنی می‌شود

View more posts from this author