مدیر مسئول شرق روانه زندان شد/ تحقیقات ادامه دارد

مدیر مسئول شرق روانه زندان شد/ تحقیقات ادامه دارد
معاون دادستان مشهد گفت: مدیر مسئول روزنامه شرق در مشهد تا تأمین قرار وثیقه روانه زندان شد.

مدیر مسئول شرق روانه زندان شد/ تحقیقات ادامه دارد

معاون دادستان مشهد گفت: مدیر مسئول روزنامه شرق در مشهد تا تأمین قرار وثیقه روانه زندان شد.
مدیر مسئول شرق روانه زندان شد/ تحقیقات ادامه دارد

View more posts from this author