مدیر خانه ایثارگران استان تهران منصوب شد

مدیر خانه ایثارگران استان تهران منصوب شد
دبیرکل خانه ایثارگران کشور در حکمی اکبر حیدریان را به عنوان مدیر خانه ایثارگران استان تهران منصوب کرد .

مدیر خانه ایثارگران استان تهران منصوب شد

دبیرکل خانه ایثارگران کشور در حکمی اکبر حیدریان را به عنوان مدیر خانه ایثارگران استان تهران منصوب کرد .
مدیر خانه ایثارگران استان تهران منصوب شد

View more posts from this author