مدیریت 66 نقطه مرزی به گمرک ایران واگذار شد

مدیریت 66 نقطه مرزی به گمرک ایران واگذار شد
مشاور رئیس کل گمرکات ایران گفت: در جهت مدیریت یکپارچه و منسجم، واگذاری مدیریت 43 مرز دریایی و 23 مرز زمینی کشور به گمرک واگذار شده که سبب می‌شود با یک انسجام بیشتر این بنادر مدیریت شود.

مدیریت 66 نقطه مرزی به گمرک ایران واگذار شد

مشاور رئیس کل گمرکات ایران گفت: در جهت مدیریت یکپارچه و منسجم، واگذاری مدیریت 43 مرز دریایی و 23 مرز زمینی کشور به گمرک واگذار شده که سبب می‌شود با یک انسجام بیشتر این بنادر مدیریت شود.
مدیریت 66 نقطه مرزی به گمرک ایران واگذار شد

View more posts from this author