مدیریت مطلوب اوقات فراغت جوانان مایه عزت و سربلندی کشور می‌شود

مدیریت مطلوب اوقات فراغت جوانان مایه عزت و سربلندی کشور می‌شود
معاون استاندار تهران گفت: برنامه‌ریزی و مدیریت مطلوب اوقات فراغت جوانان می‌تواند مایه عزت و سربلندی کشور شود.

مدیریت مطلوب اوقات فراغت جوانان مایه عزت و سربلندی کشور می‌شود

معاون استاندار تهران گفت: برنامه‌ریزی و مدیریت مطلوب اوقات فراغت جوانان می‌تواند مایه عزت و سربلندی کشور شود.
مدیریت مطلوب اوقات فراغت جوانان مایه عزت و سربلندی کشور می‌شود

تلگرام

View more posts from this author