مدیریت شیلات در دنیا با مشکل مواجه است/ فعالیت‌های مجاز در سد ارس مشخص شود

مدیریت شیلات در دنیا با مشکل مواجه است/ فعالیت‌های مجاز در سد ارس مشخص شود
سرپرست بخش ارزیابی ذخایر و بوم‌شناسی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور گفت: نوع فعالیت‌های مجاز را باید در سد ارس مشخص کنیم و تعیین شود که چه کارهایی باید به چه میزان در این منطقه انجام شود.

مدیریت شیلات در دنیا با مشکل مواجه است/ فعالیت‌های مجاز در سد ارس مشخص شود

سرپرست بخش ارزیابی ذخایر و بوم‌شناسی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور گفت: نوع فعالیت‌های مجاز را باید در سد ارس مشخص کنیم و تعیین شود که چه کارهایی باید به چه میزان در این منطقه انجام شود.
مدیریت شیلات در دنیا با مشکل مواجه است/ فعالیت‌های مجاز در سد ارس مشخص شود

View more posts from this author