مدیریت جهادی عنصر گمشده امروز است/ ترسیم چشم‌انداز برای مدیران بسیجی ضرورت دارد

مدیریت جهادی عنصر گمشده امروز است/ ترسیم چشم‌انداز برای مدیران بسیجی ضرورت دارد
فرمانده سپاه قدس گیلان مدیریت جهادی را عنصر گمشده امروز نام برد و گفت: در عالم مدیریت مسؤولان بسیجی باید ببینند در کجای کار هستند و باید به کدام نقطه برسند.

مدیریت جهادی عنصر گمشده امروز است/ ترسیم چشم‌انداز برای مدیران بسیجی ضرورت دارد

فرمانده سپاه قدس گیلان مدیریت جهادی را عنصر گمشده امروز نام برد و گفت: در عالم مدیریت مسؤولان بسیجی باید ببینند در کجای کار هستند و باید به کدام نقطه برسند.
مدیریت جهادی عنصر گمشده امروز است/ ترسیم چشم‌انداز برای مدیران بسیجی ضرورت دارد

View more posts from this author