مدیرکل جدید میراث فرهنگی خراسان رضوی منصوب شد

مدیرکل جدید میراث فرهنگی خراسان رضوی منصوب شد
ابوالفضل مکرمی‌فر به عنوان مدیرکل جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی منصوب شد.

مدیرکل جدید میراث فرهنگی خراسان رضوی منصوب شد

ابوالفضل مکرمی‌فر به عنوان مدیرکل جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی منصوب شد.
مدیرکل جدید میراث فرهنگی خراسان رضوی منصوب شد

View more posts from this author