مدیران و کارکنان ایثارگر پارس جنوبی تجلیل شدند

مدیران و کارکنان ایثارگر پارس جنوبی تجلیل شدند
طی آیینی مدیران و کارکنان ایثارگر پارس جنوبی تجلیل شدند.

مدیران و کارکنان ایثارگر پارس جنوبی تجلیل شدند

طی آیینی مدیران و کارکنان ایثارگر پارس جنوبی تجلیل شدند.
مدیران و کارکنان ایثارگر پارس جنوبی تجلیل شدند

سپهر نیوز

View more posts from this author