مدیران دولتی باید از منابع تحت اختیار خود به درستی استفاده کنند

مدیران دولتی باید از منابع تحت اختیار خود به درستی استفاده کنند
فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: مدیران دستگاه‌های مختلف دولتی باید از منابع تحت اختیار خود به درستی و بهینه در جهت تامین نیازهای اساسی دستگاه تحت مدیریتی خود استفاده کنند.

مدیران دولتی باید از منابع تحت اختیار خود به درستی استفاده کنند

فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: مدیران دستگاه‌های مختلف دولتی باید از منابع تحت اختیار خود به درستی و بهینه در جهت تامین نیازهای اساسی دستگاه تحت مدیریتی خود استفاده کنند.
مدیران دولتی باید از منابع تحت اختیار خود به درستی استفاده کنند

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author