مدیران دستگاه‌ها برای افزایش 50 درصدی بودجه‌ها تلاش کنند

مدیران دستگاه‌ها برای افزایش 50 درصدی بودجه‌ها تلاش کنند
استاندار اردبیل گفت: لازم است مدیران دستگاه‌های استان برای افزایش 40 تا 50 درصدی بودجه‌ دستگاه‌ها در فصل بودجه‌بندی تلاش ویژه‌ای داشته باشند.

مدیران دستگاه‌ها برای افزایش 50 درصدی بودجه‌ها تلاش کنند

استاندار اردبیل گفت: لازم است مدیران دستگاه‌های استان برای افزایش 40 تا 50 درصدی بودجه‌ دستگاه‌ها در فصل بودجه‌بندی تلاش ویژه‌ای داشته باشند.
مدیران دستگاه‌ها برای افزایش 50 درصدی بودجه‌ها تلاش کنند

View more posts from this author