مدیران با ایجاد محدودیت مانع ورود و جذب سرمایه‌گذاران نشوند

مدیران با ایجاد محدودیت مانع ورود و جذب سرمایه‌گذاران نشوند
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس گفت: مدیران باید زمینه حضور حداکثری سرمایه‌گذاران را فراهم کنند و با ایجاد محدودیت‌ها مانع جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نشوند.

مدیران با ایجاد محدودیت مانع ورود و جذب سرمایه‌گذاران نشوند

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس گفت: مدیران باید زمینه حضور حداکثری سرمایه‌گذاران را فراهم کنند و با ایجاد محدودیت‌ها مانع جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نشوند.
مدیران با ایجاد محدودیت مانع ورود و جذب سرمایه‌گذاران نشوند

View more posts from this author