مدیران از تولیدات آی‌-تی داخل استان استفاده کنند

مدیران از تولیدات آی‌-تی داخل استان استفاده کنند
معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان گفت: مدیران و ادارات استان باید از خدمات و تولیدات حوزه آی‌-تی داخل استان استفاده کنند.

مدیران از تولیدات آی‌-تی داخل استان استفاده کنند

معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان گفت: مدیران و ادارات استان باید از خدمات و تولیدات حوزه آی‌-تی داخل استان استفاده کنند.
مدیران از تولیدات آی‌-تی داخل استان استفاده کنند

View more posts from this author