مدت‌هاست شاهکار جدیدی برای جهانی‌شدن در حوزه ادبیات فارسی خلق نشده است

مدت‌هاست شاهکار جدیدی برای جهانی‌شدن در حوزه ادبیات فارسی خلق نشده است
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ادبیات فارسی را طی یک‌صد سال گذشته متأثر از فرهنگ غربی دانست و گفت: مدت‌هاست که شاهکار جدیدی برای جهانی‌شدن در حوزه ادبیات فارسی خلق نشده است.

مدت‌هاست شاهکار جدیدی برای جهانی‌شدن در حوزه ادبیات فارسی خلق نشده است

عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ادبیات فارسی را طی یک‌صد سال گذشته متأثر از فرهنگ غربی دانست و گفت: مدت‌هاست که شاهکار جدیدی برای جهانی‌شدن در حوزه ادبیات فارسی خلق نشده است.
مدت‌هاست شاهکار جدیدی برای جهانی‌شدن در حوزه ادبیات فارسی خلق نشده است

دانلود سرا

View more posts from this author