مدارک مربیگری نباید در خانه‌ها خاک بخورد/ کیفیت در آموزش فوتبال مهم‌تر از کمیت است

مدارک مربیگری نباید در خانه‌ها خاک بخورد/ کیفیت در آموزش فوتبال مهم‌تر از کمیت است
رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال گفت: برای شرکت در دوره‌های مربیگری فوتبال، دستورالعمل جدیدی تدوین شده است و نمی‌خواهیم مدارک مربیگری در خانه‌ها خاک بخورد.

مدارک مربیگری نباید در خانه‌ها خاک بخورد/ کیفیت در آموزش فوتبال مهم‌تر از کمیت است

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال گفت: برای شرکت در دوره‌های مربیگری فوتبال، دستورالعمل جدیدی تدوین شده است و نمی‌خواهیم مدارک مربیگری در خانه‌ها خاک بخورد.
مدارک مربیگری نباید در خانه‌ها خاک بخورد/ کیفیت در آموزش فوتبال مهم‌تر از کمیت است

View more posts from this author