مدارس و ادارات 11 شهرستان خوزستان تعطیل شدند

مدارس و ادارات 11 شهرستان خوزستان تعطیل شدند
تمامی مدارس و ادارات 11 شهرستان خوزستان امروز شنبه تعطیل اعلام شدند.

مدارس و ادارات 11 شهرستان خوزستان تعطیل شدند

تمامی مدارس و ادارات 11 شهرستان خوزستان امروز شنبه تعطیل اعلام شدند.
مدارس و ادارات 11 شهرستان خوزستان تعطیل شدند

View more posts from this author