مدارس مهران و ایوان تعطیل شد

مدارس مهران و ایوان تعطیل شد
مدارس مهران و ایوان بر اثر بارش شدید گرد و غبار تعطیل شد.

مدارس مهران و ایوان تعطیل شد

مدارس مهران و ایوان بر اثر بارش شدید گرد و غبار تعطیل شد.
مدارس مهران و ایوان تعطیل شد

View more posts from this author