مدارس خراسان رضوی فردا تعطیل است

مدارس خراسان رضوی فردا تعطیل است
با توجه به برودت شدید هوا و بارش برف مدارس در سطح استان‌ خراسان رضوی در روز دوشنبه ۹ بهمن تعطیل است.

مدارس خراسان رضوی فردا تعطیل است

با توجه به برودت شدید هوا و بارش برف مدارس در سطح استان‌ خراسان رضوی در روز دوشنبه ۹ بهمن تعطیل است.
مدارس خراسان رضوی فردا تعطیل است

View more posts from this author