مدارس برخی مناطق مازندران فردا تعطیل اعلام شد

مدارس برخی مناطق مازندران فردا تعطیل اعلام شد
طبق اعلام آموزش و پرورش مازندران فردا مدارس برخی از مناطق این استان تعطیل است.

مدارس برخی مناطق مازندران فردا تعطیل اعلام شد

طبق اعلام آموزش و پرورش مازندران فردا مدارس برخی از مناطق این استان تعطیل است.
مدارس برخی مناطق مازندران فردا تعطیل اعلام شد

View more posts from this author