مخزن ذخیره‌سازی نفت در خارک دچار آتش‌سوزی شد

مخزن ذخیره‌سازی نفت در خارک دچار آتش‌سوزی شد
بر اثر برخورد صاعقه با مخزن ذخیره‌سازی نفت خام پایانه نفتی خارک، این مخزن دچار حریق شد.

مخزن ذخیره‌سازی نفت در خارک دچار آتش‌سوزی شد

بر اثر برخورد صاعقه با مخزن ذخیره‌سازی نفت خام پایانه نفتی خارک، این مخزن دچار حریق شد.
مخزن ذخیره‌سازی نفت در خارک دچار آتش‌سوزی شد

View more posts from this author