مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین/ وضعیت اقتصادی جامعه مناسب نیست/ مردم تحمل فشار اقتصادی بیشتر را ندارند

مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین/ وضعیت اقتصادی جامعه مناسب نیست/ مردم تحمل فشار اقتصادی بیشتر را ندارند
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب جامعه، مجلس با هرگونه افزایش قیمت بنزین مخالفت خواهد کرد.

مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین/ وضعیت اقتصادی جامعه مناسب نیست/ مردم تحمل فشار اقتصادی بیشتر را ندارند

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب جامعه، مجلس با هرگونه افزایش قیمت بنزین مخالفت خواهد کرد.
مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین/ وضعیت اقتصادی جامعه مناسب نیست/ مردم تحمل فشار اقتصادی بیشتر را ندارند

View more posts from this author